KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan (“Pekcan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik” veya “Pekcan Denetim”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Pekcan Denetim’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca  Odunluk Mh.Lefkoşe Cd. Mihraplı Plaza No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Y.M.M Mümin Pekcan Veri Sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Pekcan Denetim tarafından; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında; Pekcan Denetim’in yürüttüğü muhasebe, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinin mevzuata ve Pekcan Denetim politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Pekcan Denetim’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları yapılabillmesi GİB’e bağlı e-beyanname hesaplamalarının yapılabilmesi, SGK Başkanlığı’na bağlı E-bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması, elektronik ve basılı ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, kullanılan muhasebe programları aracılığıyla kişisel verilerin internet ortamına yüklenmesi, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi, Pekcan Denetim’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, vergisel yükümlülüklerinizin ve Pekcan Denetim ile aranızda akdedilen sözleşmeye konu hizmetlerin planlanması ve uygulanması, Pekcan Denetim’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Pekcan Denetim’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mükellef ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Pekcan Denetim’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari, idari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili Maliye Bakanlığı, SGK, TÜİK, İŞ-KUR, BDDK, SPK, FKB, KKB, TBB Risk Merkezi gibi kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Pekcan Denetim’i denetlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Pekcan Denetim’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Pekcan Denetim’in tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Pekcan Denetim’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki ve idari işlem, mükellef işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Pekcan Denetim’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Pekcan Denetim’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Odunluk Mh.Lefkoşe Cd. Mihraplı Plaza No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Pekcan Denetim’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak pekcan@pekcandenetim.com adresine iletebilirsiniz. Pekcan Denetim, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Pekcan Denetim tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

 

Y.M.M Mümin Pekcan