• Tüm Yazılar
  • Genel
  • Sirküler

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Transfer fiyatlandırması kavramı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir ve ilgili madde şu şekildedir ; Kurumlar, ilişkili kişilerle…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

İndirimli Kurumlar Vergisi  (5838 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen madde)Madde 32/A

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2023/02 5 Milyon TL üzeri Kredi Kullanan Firmalar TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Üzerinden Verilecek Döviz Pozisyon Raporları Hk

Bankalar Firmalara Bilgilendirme Mailleri Göndermeye Başladı. Bankalar tarafından bugünlerde 5 Milyon TL üzeri kredi kullanan firmalara mailler gönderilmeye başlandı. Mailin…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2023/01 Bazı Alacakların Yapılandırılması-Matrah Artırımı Tebliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği” 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/27 FİRMALARIN VERGİ İNCELEMESİNE KONU OLMAMASI İÇİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ Riskli Mükellefler (RAM İncelemeleri) Dijitalleşmenin artması, mükelleflerin mükellefiyetlerine ilişkin verilerini kendi elleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/26 Konaklama Vergisi Uygulaması 01/01/2023 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

“Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile ilgili özet açıklamalar aşağıdaki gibidir….

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/25 FİRMALARIN 2023 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

2023 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/24 USTALIK TELAFİ PROGRAMI

Programın temel amacı çalışanların mesleki niteliklerini geliştirmek ve bunu kalfa/usta seviyesinde belgelendirmektir. Bu programın en önemli noktası, Mesleki Yeterlilik Belgesi…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/23 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (7420 Sayılı Kanun)

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi…

18 Mayıs 202318 Mayıs 2023

BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

Katma Değer Vergisi 43 seri numaralı tebliğ 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tebliğ ile KDV genel…

31 Ekim 202231 Ekim 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/21 İhracatçılara Sağlanacak Yeni Destekler HK.

“5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18 Ağustos 2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı” Kararla İhracatçılara çeşitli alanlarda yapılacak destekleme…

31 Ekim 202231 Ekim 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/20 Yatırımlara  Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de “ Değişiklik yapan tebliğ 01 Ekim 2022 tarihli…

31 Ekim 202231 Ekim 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/19 KONU:KREDİ KULLANDIRIMLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/6/2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı uyarınca; “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında bu Karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar; Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına, Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan Şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi başvurusunda  bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından (bağımsız denetim kuruluşu) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya…

27 Haziran 202227 Haziran 2022

BİLGİLENDİRME:2022/18 KONU:İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu

Vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı…

27 Haziran 202227 Haziran 2022

BİLGİLENDİRME: 2022/17 KONU:Ar-Ge veya Tasarım Merkezi ile Bölge Dışında Geçirilen Sürelerde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Stopaj Teşviki uygulamasında, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde/Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu…

27 Haziran 202227 Haziran 2022

BİLGİLENDİRME 2022/15 KONU: İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda…

17 Mayıs 202217 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/14 KONU: Yeniden Değerlemeye İlişkin Tebliğ

Bilindiği üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair…

17 Mayıs 202217 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/13

Son olarak 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle nakdi sermaye artışlarında faiz…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME :2022/12 KONU:İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenleme

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı yazısı uyarınca,  İhracat Genelgesinin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME :2022/11 KONU: KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No’lu Tebliğ, 21/04/2022 tarih, 31816 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/10 KONU:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/09 KONU:Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununda değişiklikler yapan “7394 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/08 KONU:GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNE YENİ TEŞVİK

Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımlara yeni teşvik geldi. Güneş Enerjisi yatırımları ve rüzgar enerjisi yatırımları yeni yapılan…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME: 2022/07 KONU: KONU: TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ  

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ değişikliği ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/06 KONU:TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI %1’E İNDİRİLDİ

(5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 13/02/2022 tarih, 31749 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) Yayımlanan Karar ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer…

9 Mayıs 20229 Mayıs 2022

BİLGİLENDİRME:2022/04 KONU:E-Belge Uygulamasında Yapılan Değişiklik ve İlaveler

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22…

25 Ocak 202225 Ocak 2022

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Bu kanun ile; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu V Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım…

25 Ocak 202225 Ocak 2022

BİLGİLENDİRME : 2022/02 KONU: GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANI

I. GİRİŞ Gider Pusulasının Kullanım Alanı Genişletilmiş ve Bazı Belgelerin Gider Pusulası Yerine Geçeceği Hükme Bağlanmıştır Vergi Usul Kanunu’nun (VUK)…

20 Ocak 202220 Ocak 2022

BİLGİLENDİRME:2022/01 KONU:2022 Yılında Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular

 Yeni yılla birlikte zaman içerisinde yapılması gereken işlemler, dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bu bilgilendirme mailinde sizlere hatırlatmak istiyoruz Maddeler…

17 Ocak 202217 Ocak 2022

BİLGİLENDİRME: 41 ÖNEMLİ HATIRLATMA

FİRMALARIN 2022 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN 41 ÖNEMLİ KONU 2022 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde,…

13 Aralık 202113 Aralık 2021

BİLGİLENDİRME : YIL SONU HATIRLATMALARI !

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı ve aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyarak gerekli…

7 Aralık 20217 Aralık 2021

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan İhracat Genelgesi ile Düzenlenme.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi ile düzenlenmektedir. Söz konusu…

7 Aralık 20217 Aralık 2021

BİLGİLENDİRME: 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7338 Sayılı Kanun” 26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı….

28 Ekim 202128 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile (06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) elektronik ortamda yapacağı tebliğatlarla ilgili yönetmelik 24/09/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; SGK, mevzuatı gereği…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20.08.2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Söz konusu…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İş…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı….

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.

KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Şubat 2021…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Hatırlanacağı üzere 07/12/2019 tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazete 7194 sayılı Kanun yayımlanmış ve bu kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

Bilindiği üzere “Ek Mali Tablo Düzenlemem Zorunda Olan İşletmeler” 3,8 ve 10 seri no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT)…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Mükelleflerin Bilgisi Dışında Vergi Dairesinden Gelen E-Tebligatlarda Süre Geçmesi Nedeni İle Yaşanılan Mağduriyetler

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK mad. 107/A hükmüne göre, e-tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : E-Defter Dosyaları Ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 09/10/2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” ile 2020 ve müteakip yıllara ait e-Defter dosyaları ile bunlara…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Türk Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı.

7262 Sayılı “Kitle imha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı….

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : E DEFTERLERİN SAKLANMASI VE İBRAZI ÖNEMLİ

Değerli Mükellefimiz, E-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki  ÖNEMLİ hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar: Önemli…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında.

09/10/2020 tarihinde 31269 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : KAR DAĞITIM KISITLAMASININ UYGULAMA SÜRESİ YIL SONUNA UZATILDI.

Kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “2948 Sayılı Karar” 18/09/ 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Hatırlanacağı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : KAR DAĞITIM KISITLAMASININ UYGULAMA SÜRESİ YIL SONUNA UZATILDI.

Kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “2948 Sayılı Karar” 18/09/ 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Hatırlanacağı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Diğer Kanunlarda ki Yapılan Değişiklikler

I. İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER a) Kısa Çalışma Düzenlemesi 7226 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Corona Virüs Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı Çeken İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir.

Değerli Mükellefimiz; Gerek Corona virüsü (COVID-19) vakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında yarattığı aksamalardan, gerek genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Değerli Mükellefimiz;   Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10 Şubat 2020…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : GIB PORTAL’dan kesilen 5.000-30.000 TL E-Arşiv Faturalar Nasıl iptal edilir?

–  Muhteviyatı itibariyle hatalı yada eksik kesilen e-arşiv faturalar için Portalda iptal seçeneği bulunmamaktadır. Ancak kesilen e-arşiv faturanın hem alıcı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedelinin Yurda Getirmesi Hakkındaki Tebliğde Yapılan Değişiklikler

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 2019-32/56 sayılı tebliğ ile 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

53 maddeden oluşan 7194 “Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Yıl Sonu Hatırlatmaları!

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı ve aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyarak gerekli…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞ(SIRA NO:1)2NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Değerli Mükellefimiz, E-Defter uygulamasına dâhil olanlar, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki  ÖNEMLİ hususlara uygun hareket etmek zorundadırlar: Önemli…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

Düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar

Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yasada belirtilen sınırlar çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : VERBİS’ E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Değerli Mükellefimiz 6698 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenmiş objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle bazı veri sorumlularına…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : 7186 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı

7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer)…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!

Değersiz alacaklar içerisindeki KDV alacak aslı ile birlikte ilgili dönemde gider olarak dikkate alınmaktaydı. Borçlular ise bu KDV’yi indirebilmekteydi.  Açıklanan…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Nakdi Sermaye Artırımında İndirim

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki kıstaslardan biri de sermaye yeterliliğidir. Kanun koyucu kimi zaman ticaret kanunuyla kimi zamanda vergi veya diğer…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME

1 -)   Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde ödendi  gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı

Arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Genel Yazı…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

Değerli Mükellefimiz ; Ekonomik kriz, başta Ülkemiz olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkeler arasındaki ambargolar, gümrük vergisi oyunları v.s…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilip Bankalara Bozdurulması Zorunluluğunun Uygulama Süresi Uzatıldı.

Değerli Mükellefimiz ; “2019-32/53” sayılı ve 03.03.2019 tarihli tebliğ 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ ile “Türk Parası Kıymetini…

27 Ekim 202127 Ekim 2021

BİLGİLENDİRME : Tüm Şirketler İçin Zorunlu! Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Son Başvuru 31 Ocak

Değerli Mükellefimiz , Bilindiği üzere 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak…

27 Ekim 202127 Ekim 2021
İşçi Çıkarmak YasaklandıKısa Çalışma Ödeneği Uygunluk Testi Sonuçları Beklenmeden ÖdenecekÜcretsiz İzne Ayrılan… https://t.co/pIgkGvTy3F
01.01.2020/1-İHRACAT BEDELLERİNİN %80’İNİN BİR BANKAYA BOZDURULMASI ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET: 2019-32/56 sayılı… https://t.co/sUpoGr4pY2
Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek
destek verecek. Programın destek miktarı 300 bin lira olarak belirlenip ve bunun % 70’i geri ödemesiz olacak. Yani… https://t.co/u6N2RSrso2
KOBİ’LERE YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI ILE 300 BIN TL DESTEK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı devreye aldıkları Yurt… https://t.co/Dl1vyTW0lM