ÇALIŞAN ADAYLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan (“Pekcan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik” veya “Pekcan Denetim”)  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Pekcan Denetim bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.,

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Odunluk Mh.Lefkoşe Cd. Mihraplı Plaza No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan Veri Sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Pekcan Denetim tarafından;

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,

 

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Pekcan Denetim bünyesindeki İnsan Kaynakları ile ilgili çalışanlar ve yöneticiler tarafından işlenecektir. Kişisel verileriniz, açık rızanız dahilinde Pekcan Grup işletmeleri ve saygın çözüm ortakları ile de paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Yöneticiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda;  CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Pekcan Denetim’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Odunluk Mh.Lefkoşe Cd. Mihraplı Plaza No:9C/19 Nilüfer/BURSA adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Pekcan Denetim’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak pekcan@pekcandenetim.com adresine iletebilirsiniz. Pekcan Denetim, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Pekcan Denetim tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.