BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

BİLGİLENDİRME :2022/03 KONU:7351 Sayılı Kanun 22.01.2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.

Bu kanun ile;

  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu V Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
  • Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda değişiklikler ve ilaveler yapmıştır.

Yapılan düzenlemeler özetle şöyledir.

  • Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir. Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  • KVK 5/1-a maddesi 3.bendi gereği Kurumların sadece tam mükellefiyete tabi girişim

sermayesi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kar payları Kurumlar Vergisinden istisna tutulmaktaydı.

KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. Bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; Kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

  • İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların

münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.

Yukarıda Kurumlar Vergisi Kanunu ile zikredilen düzenlemeler 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca söz konusu Kanunla;

a)Diğer ülke merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi,

b)4632 sayılı Kanun’da yer alan bazı tanımların Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması nedeniyle güncel mevzuata uygun hâle getirilmesi; bireysel emeklilik sistemi çatısı altında belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı verilmesi ile bu katılımcıların, kısmen ödeme alınmasını müteakip belirli bir süre için sistemden ayrılmasının önlenmesi; bireysel emeklilik sisteminde %25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının %30’a yükseltilmesi ve bu düzenlemenin hâlihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanması, talepleri hâlinde 45 yaş üstü çalışanların bir bireysel emeklilik planına dâhil edilmesi,

c)BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilmesi,

d)4735 sayılı Kanun’a, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında Türk lirası üzerinden yapılan ihale sözleşmeleri için ek fiyat farkı verilebilmesine ve/veya bu sözleşmelerin devredilebilmesine ilişkin geçici hüküm eklenmesi,

e)Gerçek kişilerin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı korumak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkilendirilmesi,

f)Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların asgari ödeme tutarının 1.500 Türk lirasından 2.500 Türk lirasına yükseltilmesine

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.