BİLGİLENDİRME: 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME: 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7338 Sayılı Kanun” 26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Maddeden oluşan Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir. 1-KAZANÇ İSTİSNALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME 1 Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlara İstisna Kanunun 1. maddesi ile , kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin...

BİLGİLENDİRME   : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.
Yazı

BİLGİLENDİRME : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile (06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler şöyledir. Tevkif yoluyla kesilen vergilerden yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan...

BİLGİLENDİRME   : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.
Yazı

BİLGİLENDİRME : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) elektronik ortamda yapacağı tebliğatlarla ilgili yönetmelik 24/09/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek. İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan...

BİLGİLENDİRME   : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.
Yazı

BİLGİLENDİRME : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20.08.2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Söz konusu tebliğde öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki gibidir. Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Matrah Artırım Hükümlerinden Yararlanması. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine (IV/E-14.) bölümünden sonra gelmek üzere yeni bir bölüm eklenerek 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

BİLGİLENDİRME   : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR
Yazı

BİLGİLENDİRME : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin...

BİLGİLENDİRME   : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun yürürlük ve yürütme maddeleriyle toplam 17 maddeden oluşmakta olup; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına...

BİLGİLENDİRME   : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.

KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğle getirilen değişiklik ve ilaveler 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Tebliğde öne çıkan hususlar özetle şöyledir. 1-)Bilindiği üzere KDV Uygulama Tebliğinin I/C bölümünde KDV tevkifatı detaylı bir...

BİLGİLENDİRME   :  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Yazı

BİLGİLENDİRME : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de “34 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki gibidir. Bilindiği üzere, vergi usul kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin...

BİLGİLENDİRME   : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI
Yazı

BİLGİLENDİRME : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Hatırlanacağı üzere 07/12/2019 tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazete 7194 sayılı Kanun yayımlanmış ve bu kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” ile ilgili 42 ilâ 49 uncu maddeler eklenmişti. Bu sefer söz konusu verginin uygulama usul ve esaslarını açıklayan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel tebliği” 15/01/2021 tarihinde 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır....

BİLGİLENDİRME   : 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
Yazı

BİLGİLENDİRME : 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

Bilindiği üzere “Ek Mali Tablo Düzenlemem Zorunda Olan İşletmeler” 3,8 ve 10 seri no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ile belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre; 2020 yılı aktif toplamı 27.682.100.-TL veya net satışlar toplamı 61.515.200.-TL’yi aşan işletmeler, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu ve Dipnotları) yanı...