BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME

1 -)   Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde ödendi  gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına maruz kalınabileceğini,

2-)    Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini,

3-)   Anonim şirket ve Limited şirket Ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini,

4-)    İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu,

5-)   Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde, özel usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı,

6 -)   Satış yapılan her gün yazar kasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

        ( Gelir İdaresi Başkanlığı, 01.07.2018 tarihinden itibaren eski yazarkasaların Z raporlarını idarenin belirleyeceği bir sistem üzerinden bildirime yükümlülüğü getirmektedir. )

7-)  Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı var ise gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi,

😎   Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, ancak Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı,

(e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara Düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir.

Hizmet ifasına konu e-faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.)

9-)   Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini ilgili muhasebe birimine aylık evraklarla birlikte vermeyi,

10-)   Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi,

11-)   Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

12 -)  Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak ilgili muhasebe birimine vermeyi,

13 – )  Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce ilgili muhasebe birimine bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

          (Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellefin bilinen işyeri adresine tebligatın tebliğ edilememesi ve adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi olmaması durumu ilanen tebliğ yapılacak haller arasına eklendiği hususu önem arz etmektedir.

14 -)  Bir ay içerisinde 7.000,00 (yedi bin) TL ve üzerindeki alım faturalarını açık fatura şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını açık fatura şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka çek, banka havalesi ve eft veya posta çeki ile yapmayı veya tahsil etmeyi,

15 -)  Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye  nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

16 -)  Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal  bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda  bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

17 -)  Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

18 -)  Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

19- )  Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlardan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında ilgili muhasebe birimine iletmeyi,

20 -) İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan en geç bir gün önce ilgili muhasebe birimine bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı yada e-posta ile yapmayı,

21 -) İşçilerin işten çıkış tarihini, aynı günde ve mutlaka bir yazı (E-posta da olabilir) ile ilgili muhasebe birimine bildirmeyi,

22-)   İŞÇİ ALIMLARINIZI İŞKUR ÜZERİNDEN KAYIT ETTİREREK GİRİŞ YAPTIRMANIZI,

23-)  İşe aldığınız işçilerin mutlaka İŞE ALIMDAN ÖNCE   personel özlük dosyasını HAZIRLATMAYI ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf , iş sözleşmesi, aile durumu belgesi) tamamlatmayı, (Daha sonradan alınan belgeler giriş tarihiyle uyumsuz olacağından geçersiz belge sayılacağı),

24-)  Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, bulundurmanız gerektiğini,

25-)  Ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

26 -)  5 kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağını ,

27 -)  5 kişi çalışan işyerlerinde 45 yaşın altındaki personelleri bireysel emeklilik sistemine dahil ettirmeyi,

28 -)  İstifa eden işçilerden istifa ve ibra dilekçesi almayı,

29 -)  İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme, hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka mali müşavirinizle irtibat kurmayı,

30 – )  Mevcut çalışan işçileriniz ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere aile durum bildirimi formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda ilgili muhasebe birimine göndermeyi,

31- )  İş Kazalarını işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal , iş kazaları ve  meslek hastalıklarını en geç üç gün içinde kuruma bildirilme  zorunluluğu olduğunu,

         ( iş kazasının yaşanış anının ve biçiminin en iyi şekilde işveren tarafından bilinmesi ve kurum tarafından istenilen şahitlerin işveren çalışanları olduğu vesilesiyle,

          iş kazası ve meslek hastalıkları formunun işveren tarafından eksiksiz ve hatasız doldurulması sorumluluğunun ve iş kazası bildiriminin yapıldığına dair onay takibinin yapılmasının  işverene ait olduğu,

         geç  veya hatalı bildirimden dolayı  sigortalıya yapılan masrafların tamamının kurumca işverene ödetildiğini )

31 -)  50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin  risk analizi ve eylem planı yaptırmak  zorunda olduğu,

32-)  Çalışan sayılarına bakılmaksızın, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin de mutlaka bir OSGB anlaşmaları gerektiği,

33-)  Her ayın  26 sında;  muhtasar ve kdv ödemeleri ,

         Her ayın sonunda;  sigorta ve bağ-kur primlerinin ödemeleri,  

         Şubat, mayıs, ağustos, kasım aylarının 17 sinde geçici vergi ödemeleri,

         Gelir vergisi mükelleflerinin mart ve temmuz aylarında yıllık vergi ödemeleri,

         Kurumlar vergisi mükelleflerinin nisan ayında yıllık vergi ödemeleriniz olduğunu unutmayınız.