TRANSFER FİYATLANDIRMASI

Transfer fiyatlandırması kavramı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir ve ilgili madde şu şekildedir ; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir”. İlişkili Kişiler Kimlerdir; Kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya...

İndirimli Kurumlar Vergisi  (5838 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen madde)Madde 32/A

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve (6322 sayılı kanunun 39.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)Ekonomi Bakanlığı(***) tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak...

BİLGİLENDİRME : 2023/02 5 Milyon TL üzeri Kredi Kullanan Firmalar TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Üzerinden Verilecek Döviz Pozisyon Raporları Hk

Bankalar Firmalara Bilgilendirme Mailleri Göndermeye Başladı. Bankalar tarafından bugünlerde 5 Milyon TL üzeri kredi kullanan firmalara mailler gönderilmeye başlandı. Mailin içeriği firmaların döviz pozisyonlarının aylık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilmesi ile ilgili. TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kapsamı genişletildi. Bilindiği üzere Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS); firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulmuştur. Mevcut durumda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi...

BİLGİLENDİRME : 2023/01 Bazı Alacakların Yapılandırılması-Matrah Artırımı Tebliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun 1 Seri No’lu Genel Tebliği” 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ 198 sayfa ve eklerinden oluşmakta olup içeriğinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına, Mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılmasına, İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin durumuna, Matrah ve vergi artırımına, İşletme kayıtlarının düzeltilmesine, Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi...

BİLGİLENDİRME : 2022/27 FİRMALARIN VERGİ İNCELEMESİNE KONU OLMAMASI İÇİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

VERGİ İNCELEMESİNE ALINMA NEDENLERİ Riskli Mükellefler (RAM İncelemeleri) Dijitalleşmenin artması, mükelleflerin mükellefiyetlerine ilişkin verilerini kendi elleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşması yahut mükellefe dair verilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile mükellefin etkileşimde bulunduğu banka, şirket ve şahıslar tarafından karşılık bildirim ve beyanda bulunulması nedeniyle, Bakanlık birimlerinin ellerinde mükellefe ait birçok veri bulunmaktadır. Bu verilerden yararlanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, çapraz kontrollerle mükelleflere risk puanı verilmektedir. Bu çalışmaları, VDK bünyesinde bulunan Risk Analiz Merkezi yapmakta ve bu merkez tarafından oluşturulan Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) inceleme türeterek, Denetim Daire Başkanlıklarının inceleme havuzlarına düşmektedir. Başkanlıkça değerlendirilen belli bazı risk faktörleri şunlardır:   Karlılık...

BİLGİLENDİRME : 2022/26 Konaklama Vergisi Uygulaması 01/01/2023 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

“Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ ile ilgili özet açıklamalar aşağıdaki gibidir. Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabidir.Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabidir.Konaklama vergisinin oranı %2’dir.Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında değildir. Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon...

BİLGİLENDİRME : 2022/25 FİRMALARIN 2023 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR

2023 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır. 1-) Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini, 2-) Anonim şirket ve Limited şirket Ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini, 3-) İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu, 4-) Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, bulundurmanız gerektiğini, ücret bordrosunu,  ücret hesap pusulasını ve...

BİLGİLENDİRME : 2022/24 USTALIK TELAFİ PROGRAMI

Programın temel amacı çalışanların mesleki niteliklerini geliştirmek ve bunu kalfa/usta seviyesinde belgelendirmektir. Bu programın en önemli noktası, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkânı sağlamasıdır. Program sonunda verilecek ustalık belgesinin Europass özelliği vardır ve çalışana uluslararası çalışma yetkinliği vermektedir. Aynı zamanda sağladığı teşvik ile işletmelere önemli ölçüde maddi destek de sağlamaktadır. Sağlanan destek program süresince, programa dahil olan personel sayısı * asgari ücretin yarısı kadardır. Bir başka ifade ile 2022 yılı için her kişi için 17.875 TL teşvik sağlanmaktadır. Bu tutar doğrudan nakdi bir destek olup, herhangi bir borçtan mahsup vb. yapılmamaktadır. Ayrıca personeller belgelendirildiği ve kendilerine verilen eğitim...

BİLGİLENDİRME : 2022/23 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (7420 Sayılı Kanun)

BİLGİLENDİRME : 2022/23 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (7420 Sayılı Kanun)

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu kanun 53 maddeden oluşmakta olup değişik konularda düzenleme yapılmaktadır. Vergi mevzuatı düzenlemeleri ile ilgili bölümler özetle şöyledir. KANUNUN YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN DÜZENLEMELER. 1.Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip tedarik şirketlerine satanlara ilişkin esnaf muafiyeti sınırı istisna 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkartılmıştır. (Madde 1) Elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, 25 KW’ye kadar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamındadır. Yapılan düzenleme ile bu sınır 50 KW’ye çıkarılmıştır. Güneş enerjisi alanındaki...

BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

Katma Değer Vergisi 43 seri numaralı tebliğ 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bu tebliğ ile KDV genel uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. TEVKİFAT İŞLEMLERİNDE BEYAN EDİLEN KDV TUTARININ İNDİRİM ZAMANI Bilindiği üzere KDV Tevkifatı; Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcı tarafından, “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından, Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından, beyan edilip ödenmesidir. KDV Tevkifatı, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir. 2 No.lu...