BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

BİLGİLENDİRME : 2022/22 KDV Tebliğinde Değişiklik.

Katma Değer Vergisi 43 seri numaralı tebliğ 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu tebliğ ile KDV genel uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

  1. TEVKİFAT İŞLEMLERİNDE BEYAN EDİLEN KDV TUTARININ İNDİRİM ZAMANI

Bilindiği üzere KDV Tevkifatı; Teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin alıcı tarafından,

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının alıcılar tarafından,

Kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından,

beyan edilip ödenmesidir.

KDV Tevkifatı, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir.

2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe göre;

  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, kanuni süresinde beyan edilme şartıyla beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği,
  • Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise en erken bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği

düzenlenmiştir.

Örnek: Haziran dönemine ait KDV tevkifatı 2 No.lu KDV Beyannamesi yanlışlıkla süresinden sonra 20 Ağustos tarihinde verilirse tevkif edilen KDV tutarı 5 Eylül tarihinde ödenirse söz konusu KDV, en erken ödemenin yapıldığı Eylül dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yürürlük tarihi: 25.10.2022 (Tebliğ Maade:1)

  • DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE UYGULANAN TEVKİFAT ORANININ ARTIRILMASI Tebliğin 2.maddesinde;

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanmakta olan 4/10 tevkifat oranı (5/10) olarak belirlenmekte olup ayrıca demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı açıklanmaktadır. Yürürlük tarihi: 01.11.2022

  • GIDA MADDELERİN TESLİMİNDEN DOĞAN NAKDEN KDV İADESİNİN ERKEN TALEP EDİLEBİLMESİ

Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimleri için, en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği belirtilmektedir. (Tebliğ Maade:3 ve 4) Yürürlük tarihi: 01.11.2022

  • TAM İSTİSNA KAPSAMINDA MÜKELLEF LEHİNE OLUŞAN KUR FARKINDA YAPILACAK İŞLEMLERİN BELİRLENMESİ

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

Mükellef aleyhine ortaya çıkan kur farkı üzerinden ödenen KDV’lerin tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemine ilişkin yüklenilen KDV hesabına dahil edilerek i adesinin talep edilmesi mümkündür. Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir. Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir. İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. (Tebliğ Maade:5) Yürürlük tarihi: 25.10.2022

  • SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KEFALET SENETLERİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI YAPILAN KDV İADELERİNDE TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMESİ

Tebliğin 6.Maddesi ile;

Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat karşılığı yapılan KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Yürürlük tarihi: 01.11.2022