BİLGİLENDİRME   : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında.

BİLGİLENDİRME : Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları Hakkında.

09/10/2020 tarihinde 31269 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” te aşağıdaki konularda bazı değişiklikler yapıldı.

  • Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi. (Madde:1)
  • Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. (Madde:14)
  • Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu hükümle “veya noterden olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi ” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Başka bir ifade ile genel kurula vekil tayin etme yöntemi ile katılımda geçerli olan vekaletname sadece noterden yapılacaktır. (Madde:18)
  • Yönetmeliğin 32’nci madde birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. (Madde:32)
  • Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için MERSİS üzerinden elektronik ortamda da müracaat edilebilecektir. (Madde:35)
  • Yönetmeliğin 35.maddesine eklenen yeni hüküm ile yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkân bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız genel kurul toplantısı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcil erinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilecektir.(Madde:35)