BİLGİLENDİRME   : KAR DAĞITIM KISITLAMASININ UYGULAMA SÜRESİ YIL SONUNA UZATILDI.

BİLGİLENDİRME : KAR DAĞITIM KISITLAMASININ UYGULAMA SÜRESİ YIL SONUNA UZATILDI.

Kar dağıtım kısıtlamasının süresini 3 ay uzatan “2948 Sayılı Karar” 18/09/ 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 31/03/2020 tarihinde Ticaret Bakanlığının TOBB’a yazdığı yazıda sermaye şirketlerinde kar dağıtımına sınırlama getirilmiş, TOBB ilgili konuyu odalara duyurmuştu. Müteakiben 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtım kısıtlamasına ilişkin aşağıdaki geçici 13. madde eklenmişti. Bu konu 2020/17 sayılı Sirkülerimiz ile aktarılmıştı.

6012 Sayılı Kanun’un Geçici 13.Maddesi şöyledir.

(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Bu defa, 2948 sayılı Karar ile kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresi 30/09/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre, sermaye şirketlerinde (Yabacı şirketlerin Türkiye şubeleri ve şahıs şirketleri bu kapsama dahil değildir), 31/12/2020 tarihine kadar;

  •  2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir,
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir,
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Genel kurulca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini (yüzde yirmi beşini) aşan kısma ilişkin ödemeler 31/12/2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Saygılarımızla