BİLGİLENDİRME  : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

BİLGİLENDİRME : DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Hatırlanacağı üzere 07/12/2019 tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazete 7194 sayılı Kanun yayımlanmış ve bu kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” ile ilgili 42 ilâ 49 uncu maddeler eklenmişti.

Bu sefer söz konusu verginin uygulama usul ve esaslarını açıklayan “Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel tebliği” 15/01/2021 tarihinde 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde;

 • Verginin konusu,
 • Mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi,
 • Muaflıklar,
 • Matrah ve nispet,
 • Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri ile ilgili hususlarda detaylı açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca uygulamaya dönük sayısal örnekler de verilmiştir.

Tebliğde öne çıkan hususlarla ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

 • 2020 yılı bina vergi değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir.
 • Bu konutlar için 20 Şubat 2021 günü sonuna kadar beyanda bulunulmalı ve tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar iki eşit taksit halinde ödenmeli dir.
 • Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren mesken niteliğindeki taşınmazın 2021 yılı bina vergi değerinin 5.227.000 TL’sinin üzerindeki kısmıdır. (2020 yılı değerinin Yeniden Değerleme Oranının yarısı kadar arttırılmış tutardır)
 • Tebliğde İdarenin yaptığı yoruma göre bir meskenin vergiye tabi olup olmadığı 2020 yılı emlak vergisi değerine göre belirlenirken, beyanı 2021 yıl emlak vergisi değeri üzerinden yapılmakta ve vergisi de bu yeni değer üzerinden ödenmektedir.
 • 2021 yılı vergi değeri belirlenirken, 2020 yılı emlak vergisi değeri 2020 yılı yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılmaktadır. Bu oran, %4,555’tir. 2020 yeniden değerleme %9,11’dir. Bunun yarısı ise %4,555’dir.

2020 yılı için belirlenen 5.000.000.-TL’lik en alt beyan sınırının yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılmış hali (5.000.000,00*0,4,555) =5.227.000,00 TL’dir. Buna göre; tutarlar aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

5.227.000    TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
          
10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)
          
10.455.000    TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10) 
          
 • Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e -beyanname şeklinde de verebileceklerdir.
 • Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazı 2020 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti, 2021 yılından itibaren başlamakta ve beyannamenin 20 Şubat 2021 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.
 • Değerli konut vergisi konusuna giren taşınmazın 1 Ocak 2021 ile 20 Şubat 2021 tarihleri arasında elden çıkarılması durumunda da 20 Şubat 2021 tarihine kadar beyanname verilmesi ve Şubat ve Ağustos aylarında vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Yıl içerisinde ikinci taksit ödenmeden önce gayrimenkulün satılması halinde, Şubat ayında beyanname veren malik ikinci taksiti de ödeyecektir.
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken  nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır.
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece) değerli konut vergisinden muaftır.
 • Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.
 • Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükelleflerin, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli Emlak Vergisi Kanunun 42’nci maddesinde yer alan tutarın altında

kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi daire sine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazlarınızın ilgili belediyelerinizden zor durumda kalmamak adına son tarih olan 20 Şubat 2021’ e  kadar “Değerli Konut Vergisi” ni gösteren belgeleriniz ile birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir.