BİLGİLENDİRME   : 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

BİLGİLENDİRME : 2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

Bilindiği üzere “Ek Mali Tablo Düzenlemem Zorunda Olan İşletmeler” 3,8 ve 10 seri no’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ile belirlenmiştir.

Bu belirlemelere göre;

2020 yılı aktif toplamı 27.682.100.-TL veya net satışlar toplamı 61.515.200.-TL’yi aşan işletmeler, 2021 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu ve Dipnotları) yanı sıra ek mali tablolarından (Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosu) sadece “Kar Dağıtım Tablosunu ” da ekleyeceklerdir.Eklenmemesi halinde ise 9.000,00.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (Vergi Usul Kanunu 353/6. Madde ve 522 Seri Numaralı Tebliğ)

Konu, aşağıda yer alan tabloda özetlenmiştir.

2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
Vergilendirme dönemi2020
Beyannamenin verildiği yıl2021
Aktif Toplam (TL)27.682.100’den fazla
Net Satış Tutarı (TL)61.515.200’den fazla
Düzenlenmesi gereken ek mali tabloKar Dağıtım Tablosu
Verilmemesi halinde uygulanacak ceza (VUK md.353/6)9.000 TL
Aktif toplamı veya net satış tutarlarından birinin bu değerleri aşması halinde Kar Dağıtım Tablosunun düzenlenmesi zorunludur.

Başka bir ifade ile Bilanço. Gelir Tablosu ve eki dipnotları düzenlemek zorunda olan işletmelerden, yukarıdaki hadlerden birini geçenler “Kar Dağıtım Tablosunu” da Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde beyan edeceklerdir