BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

Düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması hedeflenmiştir.

Tebliğde öne çıkan hususlar özetle şöyledir.

ü 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

ü Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

ü e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

ü e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portali aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

ü Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

ü Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar.

ü Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

ü Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

2

ü Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

ü Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

ü E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.

Buna göre e-uygulamalara geçiş tarihleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

  1. E-FATURA UYGULAMASI
e-Fatura UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler1/7/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını1/7/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
  • E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI
e-Arşiv Fatura UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler1/1/2020 tarihine kadar
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 3) E-İRSALİYE UYGULAMASI1/1/2020 tarihinden itibaren
3 E-İrsaliye UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
1- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
3- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
4- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
5- 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
3
6- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.1/7/2020 tarihine kadar
7- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.1/7/2020 tarihine kadar
8- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.1/1/2020 tarihine kadar

4) E-SERBEST MESLEK MAKBUZU UYGULAMASI 5) E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASI

e-Serbest Meslek Makbuzu UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar1/6/2020 tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlarişe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar

            5) E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASI

5-e-Müstahsil Makbuzu UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar,1/7/2020 tarihine kadar
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 6) E-GİDER PUSULASI UYGULAMASI1/1/2020 tarihine kadar

        6) E-GİDER PUSULASI UYGULAMASI

e-Gider Pusulası UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Gider Pusulası uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığınca kendisine yazılı bildirim yapılan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerinGelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde
7) E-BİLET UYGULAMASI 
e-Bilet UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri1/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar)

8) E-SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ UYGULAMASI

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinden uygulamaya dahil olanlar 9) E-SİGORTA POLİÇESİ UYGULAMASIUygulamaya dahil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri sigorta komisyon gider belgelerini, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar.
e-Sigorta Poliçesi UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, Gelir İdaresi Başkanlığınca en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e -Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen süre içinde
Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarından uygulamaya dahil olanlarUygulamaya dahil oldukları tarihten itibaren Sigorta Poliçelerini e-Sigorta Poliçesi olarak düzenlemeleri zorunludur.
5
10) E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ UYGULAMASI
e-Döviz Alım-Satım Belgesi UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, yetkili müesseselere e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde
Yetkili müesseselerden uygulamaya dahil olanlar 11) E-SİGORTA POLİÇESİ UYGULAMASIUygulamaya zorunlu olarak dâhil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri “Döviz Alım” ve “Döviz Satım” belgelerini e-Döviz Alım-Satım Belgesi olarak düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar.
e-Dekont UygulamasıUygulamaya Geçiş Tarihi
e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu cbclgc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.Bankalar zorunlu olarak uygulamaya dâhil oldukları tarihten itibaren düzenleyecekleri Dekontları e-Dekont olarak bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlemek ve alıcılarının talebi doğrultusunda elektronik ya da kağıt ortamda teslim etmek zorundadırlar.

Ayrıca Tebliğde özellikle e-faturada, e-irsaliyede, e-serbest meslek makbuzunda ve yukarıda zikredilen e- belgelerde bulunması gerekli hususlar, bu belgelerin düzenlenmesi, e-belge uygulamalarına uymamanın cezası gibi hususlar da almaktadır.

Saygılarımızla.