BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle şöyledir.

KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi nden (İTUS) veya Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanan mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir. Ancak; takip edilen vergi borcunun nihai yargı kararı veya düzeltme işlemiyle tamamen kaldırılması halinde; yargı kararının İdare’ye tebliğ edildiği veya düzeltme işleminin yapıldığı tarihi içine alan dönem ve izleyen dönemlerdeki iadeler ile bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iadelerde “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulamasından” yararlanılabilmektedir.

Bu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/B-3.) ve(IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile, Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi) kararına göre “İTUS Uygulaması” veya “HİS Uygulaması” kapsamında işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

KDV Kanun’un 13.maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7.maddesi ile yapılan düzenlemeyle 01/04/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yabancılara gayrimenkul satışı istisna kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsikinde Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin;

  • Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya
  • Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi şartıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüslerde istisna kapsamına alınmıştır.

Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna kapsamına, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin
araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de dahil edilmiştir.

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna uygulaması kapsamında mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olacağı belirtilmiştir.