BİLGİLENDİRME  : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.

BİLGİLENDİRME : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.

KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğle getirilen değişiklik ve ilaveler 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Tebliğde öne çıkan hususlar özetle şöyledir.

1-)Bilindiği üzere KDV Uygulama Tebliğinin I/C bölümünde KDV tevkifatı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Bu bölümde tevkifat yapmak zorunda olanlar;

KDV mükellefleri ve

Belirlenmiş alıcılar olarak zikredilmiştir.

Tebliğde zikredilen belirlenmiş alıcılar da şu şekilde sayılmıştır.

 •  5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar  (Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumlan), il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.

Bu tebliğ ile belirlenmiş alıcılara, yukarıdakilere ilave aşağıdaki kurumlarda eklenmiştir.

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

2-) Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde oran ve kapsama ilişkin değişiklik yapıldı.

Sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendisli k- mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktayken; Bu tebliğ ile yapılan değişiklik ile 1/3/2021 tarihinden itibaren; belirlenmiş alıcılara ilaveten, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik -mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde de KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Bu iş ve hizmetlerde uygulanan 3/10 tevkifat oranı ise 4/10 olarak değiştirilmiştir.

3-) Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde tevkifat oranı değiştirildi.

Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan (7/10) orana çıkarıldı.

4-) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde tevkifat oranı değiştirildi.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan (5/10) tevkifat oranı (7/10)’a çıkarıldı.

5-) Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde tevkifat oranı değiştirildi.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde 7/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 9/10’a çıkarıldı.

6-) Taşımacılık hizmetlerinin kapsamı ve oranı değiştirildi.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı.

Tevkifat kapsamına personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

7-) Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde tevkifat oranı değiştirildi.

Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.

😎 Diğer Hizmetler de tevkifat uygulayacak kurumlanıl kapsamı genişletildi.

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğin deki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

9-) Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin te vkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri ile ilgili (I/C – 2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri ile ilgili (I/C -2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

10-) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan bütün teslimler tevkifat kapsamına alındı.

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

11-) İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildi.

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildi.