BİLGİLENDİRME  : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

BİLGİLENDİRME : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun yürürlük ve yürütme maddeleriyle toplam 17 maddeden oluşmakta olup;

 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK),
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu,
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik yapmaktadır. 7318 sayılı Kanun ile yapılması öngörülen bazı değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1) Çek, kambiyo senedi ile kamu alacaklarına ilişkin özel düzenleme (Md.15)

25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

 1. İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
 2. 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
 3. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.”

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı, 30 Nisan 2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımladığı Tebliğ ile uygulamanın aşağıdaki gibi olacağını belirtti.

 1. İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
 2. İbraz süresinin son günü, 30/04/2021 ila 31/05/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 01/06/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır . 01/06/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir

(VUK md. 231/5) Düzenleme ile mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

 • ) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunacaklardan doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat istenmesi (VUK Md. 257/8)

VUK’nın mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 5015 sayılı Kanun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 6183 sayılı Kanunun 10.maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Maddede ayrıca teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde; mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarının dikkate alınacağı belirtilmektedir.

Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 17.maddesinde istenilen teminatı vermeyenler hakkında uygulanacak idari yaptırımlar için düzenleme yapılmaktadır.

Buna göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye ka dar durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecektir.

VUK’nun mükerrer 257.maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bentte yer alan zorunluluklara uymayanlar hakkında söz konusu Kanunun mükerrer 355 .maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesini temin etmek amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye göre (1) numaralı bentte yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 katından az ve l milyon Türk lirasından fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere (akaryakıt istasyonu otomasyonu, pompa ve tank elektronik kontrol sistemleri gibi elektronik kontrol ve denetim sistemlerine veya akaryakıt şirketi veri merkezi gibi ilgili diğer sistemlere) fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir.

5-) VUK 359.maddeye eklenen yeni suçun inceleme aşamasında veya diğer suretle öğrenilmesi halinde incelemeye başlamadan önce Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi (VUK Md. 367)

VUK 367.maddeye eklenen fıkra ile 359.maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, s air suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Saygılarımla…