BİLGİLENDİRME   : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.

BİLGİLENDİRME : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile (06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler şöyledir.

  • Tevkif yoluyla kesilen vergilerden yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekmektedir. Mahsuba ilişkin iade talep dilekçesinin (1A) verilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilecektir.
  • Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmına ilişkin nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması şarttır.
  • Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Söz konusu tutar daha önce 10.000 TL’ydi.
  • Nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Söz konusu tutar daha önce 100.000 TL’ydi. 500.000,00 TL’lik sınır her yıl yeniden değerleme oranında güncellenecektir.
  • Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade ta lebi olarak kabul edilecektir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekir.
  • Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir. Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.