BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar

Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yasada belirtilen sınırlar çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak gerek birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilmesi hususu tamamen mükelleflerin beyanına tabi olduğundan gerek birden fazla işverenden ücret gelirinin tespitine yönelik bir kontrol mekanizması bulunmadığından ve gerekse ücretlilerin böyle bir yasal düzenlemeden haberi olmadığından çok az sayıda mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret geliri beyanında bulunmaktadır.

Tahminimizce muhtasar prim hizmet beyannamesinin uyumu süresince Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalılık bildirimleri Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden vergi daireleri tarafından görüntülenebilir hale gelmiştir. Bu kontrol mekanizması sayesinde hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret geliri elde edip etmediği hususu irdelenerek birden fazla işverenden sigorta bildirimi yapılan hizmet erbabı için yasada yer alan gelir vergisi beyanname verme sınırı kontrolü yapılarak belirtilen sınırın üstünde kalan mükelleflere gelir vergisi beyannamesi vermeme nedenlerinin sorulduğu izahat yazıları gönderilmektedir. Bu yazılara yanıt verilmemesi halinde idare tarafından re’sen gelir vergisi tarhiyatları söz konusu olabilmektedir.  Mükellefler tarafından yapılan açıklamaya bağlı olarak vergi dairesi tarafından yıllık beyanname verilmemesi nedeniyle cezalı tarhiyatlar yapılmasının da muhtemel olduğunu değerlendirmekteyiz.

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde, “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, birden fazla işverenden gelir elde eden hizmet erbabından ilk işverenden sonra elde ettiği ücret toplamı 34.000,00 TL (2018 yılı için) tutarını aşanların Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan  pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermelerinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Aksi durumda, yapılacak kontroller neticesinde beyanname verilmediğinin vergi dairesi tarafından tespit edilmesi halinde vergi aslı ile birlikte vergi ziyaı cezası ödenmesi gündeme gelebilecektir. 

SONUÇ

Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabının birden sonraki işverenden elde ettiği ücretlerin toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer verilen ikinci gelir dilimi aşmıyor ise herhangi bir beyanname verilemeyecek  olup, birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirinin Kanun’un 103. maddesinde yer verilen ikinci gelir dilimi aşıyor ise ilgili yılda elde edilen ücret gelirlerin tamamının ilgili yılı takip eden yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

Eskiden bu yönde herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığından oldukça nadiren yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret geliri beyanında bulunulmaması nedeniyle tarhiyat yapılması söz konusu olmakta iken, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan sigortalılık bildirimlerinin vergi daireleri tarafından görülebilir hale gelmesi ile vergi dairelerinden mükelleflere izahat yazıları gittiği görülmektedir. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden kişilerden birden sonraki işverenden elde ettikleri ücret geliri 34.000,00 TL’yi aşanların vergi dairesinden kendilerine yazı gelmeden önce Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesi çerçevesinde pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermelerinin menfaatlerine olacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde bizlerle irtibata geçmenizi rica ederiz.