BİLGİLENDİRME: 41 ÖNEMLİ HATIRLATMA
Yazı

BİLGİLENDİRME: 41 ÖNEMLİ HATIRLATMA

FİRMALARIN 2022 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN 41 ÖNEMLİ KONU 2022 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır. 1-)    Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu...

BİLGİLENDİRME : YIL SONU HATIRLATMALARI !
Yazı

BİLGİLENDİRME : YIL SONU HATIRLATMALARI !

Değerli Mükelleflerimiz ve Yöneticilerimiz, yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde sorumluluk aldığımız şirketlerimizde bazı kontrolleri yapmanızı ve aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. 1. Transfer fiyatlandırması açısından durumunuzu kontrol edin. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız, emsale uygun kâr etmiş olmanız çok önemli. Zarardaysanız...

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan İhracat Genelgesi ile Düzenlenme.
Yazı

BİLGİLENDİRME : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan İhracat Genelgesi ile Düzenlenme.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi ile düzenlenmektedir. Söz konusu Genelge güncellenmiş olup, yapılan değişiklikler şu şekildedir: • MUAFİYET TANINAN ÜLKE SAYISI ARTIRILDI Bununla birlikte İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine muafiyet tanınmaktaydı. Yeni Düzenleme ile Muafiyet Tanınan Ülke...

BİLGİLENDİRME: 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME: 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7338 Sayılı Kanun” 26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Maddeden oluşan Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan bazı hususlar özetle aşağıdaki gibidir. 1-KAZANÇ İSTİSNALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME 1 Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlara İstisna Kanunun 1. maddesi ile , kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin...

BİLGİLENDİRME   : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.
Yazı

BİLGİLENDİRME : TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLE ME HAKKINDA.

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği ile (06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler şöyledir. Tevkif yoluyla kesilen vergilerden yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan...

BİLGİLENDİRME   : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.
Yazı

BİLGİLENDİRME : SGK’NIN TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPMASI HAKKINDA.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) elektronik ortamda yapacağı tebliğatlarla ilgili yönetmelik 24/09/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre; SGK, mevzuatı gereği tebliği gereken tüm evrakları, işverenlere ve sigortalılara elektronik ortamda yapabilecek. İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan...

BİLGİLENDİRME   : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.
Yazı

BİLGİLENDİRME : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 20.08.2021 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Söz konusu tebliğde öne çıkan hususlar özetle aşağıdaki gibidir. Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Matrah Artırım Hükümlerinden Yararlanması. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine (IV/E-14.) bölümünden sonra gelmek üzere yeni bir bölüm eklenerek 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

BİLGİLENDİRME   : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR
Yazı

BİLGİLENDİRME : GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin bilinmesi vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda, Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin...

BİLGİLENDİRME   : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun yürürlük ve yürütme maddeleriyle toplam 17 maddeden oluşmakta olup; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına...

BİLGİLENDİRME   : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : KDV Tevkifatı Uygulamasında Değişiklik ve İlaveler Yapan Tebliğ Yayımlandı.

KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğle getirilen değişiklik ve ilaveler 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır. Tebliğde öne çıkan hususlar özetle şöyledir. 1-)Bilindiği üzere KDV Uygulama Tebliğinin I/C bölümünde KDV tevkifatı detaylı bir...