BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI
Yazı

BİLGİLENDİRME : ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

Düzenlenmesi zorunlu olan elektronik belge uygulamalarına yönelik zorunlu geçiş tarihlerinin ve uygulama esaslarının yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların...

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Yazı

BİLGİLENDİRME : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle şöyledir. KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi nden (İTUS) veya Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanan mükelleflerden vergi borcunu ödemeyenlerin sertifikası iptal edilmektedir....

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar
Yazı

BİLGİLENDİRME : Bir Yıl İçinde Birden Fazla İşverenden Ücret alan Çalışanların Vergilendirilmesiyle İlgili Son Dönemde Yapılan Uygulamalar

Birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin yasada belirtilen sınırlar çerçevesinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak gerek birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri için beyanname verilmesi hususu tamamen mükelleflerin beyanına tabi olduğundan gerek birden fazla işverenden ücret gelirinin tespitine yönelik bir kontrol mekanizması bulunmadığından ve gerekse ücretlilerin böyle bir yasal...

Yazı

BİLGİLENDİRME : VERBİS’ E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI

Değerli Mükellefimiz 6698 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca Kurul tarafından belirlenmiş objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle bazı veri sorumlularına VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt yükümlülüğü getirilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 03.09.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/265 sayılı kararla VERBİS kayıt kriterleri ve kayıt için son tarihler belirtilmiştir. İlgili kararda; ·        Yıllık...

BİLGİLENDİRME : 7186 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı
Yazı

BİLGİLENDİRME : 7186 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı

7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 35 maddeden oluşan Kanunda aşağıdaki vergi düzenlemelerine yer verilmiştir. 1-) Gelir Vergisi Kanunu’nda “Hasılat Esaslı Vergilendirme” konusunda düzenleme yapıldı. (Md.1) 7186 sayılı Yasanın 1.maddesi ile...

BİLGİLENDİRME : Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!
Yazı

BİLGİLENDİRME : Değersiz Alacağın KDV’si Değerli Hale Geldi!

Değersiz alacaklar içerisindeki KDV alacak aslı ile birlikte ilgili dönemde gider olarak dikkate alınmaktaydı. Borçlular ise bu KDV’yi indirebilmekteydi.  Açıklanan bu durum, alacağını tahsil edemeyen satıcının aynı zamanda bir de KDV yükü altına girmesine neden olmakla birlikte borcunu ödemeyen alıcının borcunu ödememesine rağmen indirim hakkını kullanabilmesine neden olmaktaydı. Dolayısıyla söz konusu uygulama, KDV’nin tahakkuk ilkesine...

BİLGİLENDİRME : Nakdi Sermaye Artırımında İndirim
Yazı

BİLGİLENDİRME : Nakdi Sermaye Artırımında İndirim

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki kıstaslardan biri de sermaye yeterliliğidir. Kanun koyucu kimi zaman ticaret kanunuyla kimi zamanda vergi veya diğer kanunlarla şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmeyi hedefler. Sermaye artırımında indirim müessesesi, nakdi sermaye artışıyla işletmelerin yabancı kaynağa olan ihtiyacını azalttığı gibi vergi yükünü de azaltarak bu amaca hizmet etmektedir. Elbette ekonomik sisteme girmemiş kaynakların sisteme dahil...

BİLGİLENDİRME
Yazı

BİLGİLENDİRME

1 -)   Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde ödendi  gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına maruz kalınabileceğini, 2-)    Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma...

BİLGİLENDİRME : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı
Yazı

BİLGİLENDİRME : Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı

Arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Genel Yazı yayımlanmıştır. Bu yazı ile ilgili kısa açıklama ve yazının tam metni aşağıdaki gibidir. 4857 sayılı İş Kanununun 21.maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemeyeceği aksi yönde sözleşmelere konulan hükümlerin geçersiz...

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !
Yazı

BİLGİLENDİRME : Ekonomik Krizde Ne Yapılmalı !

Değerli Mükellefimiz ; Ekonomik kriz, başta Ülkemiz olmak üzere tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Ülkeler arasındaki ambargolar, gümrük vergisi oyunları v.s sert bir şekilde devam etmekte ve kolay kolayda bu ateş sönmeyecek gibi. Bu küresel kriz de Türkiye, bu ateş çemberinin dışında kalamayacağından küresel ticaret oyununda şirketlerin oldukça dikkatli adımlar atması gerekiyor. Öncelikle şirketler politikalarını uzun...